سرمایه گذاری، کارآفرینی و کاریابی بین المللی

برگزاری بیش از ۵۰ نمایشگاه بین المللی | برگزاری بیش از ۳۵۰۰ دوره آموزشی و‌رکشاپ و 21 سال تجربه مدیریت تنها گوشه ای از سابقه اجرایی مهندس ورقائی میباشد.

 
مهندس مهدی ورقائی

مشاور مطمئن شما در امور سرمایه گذاری بین المللی

سرمایه گذاری در بیش از پنجاه شرکت بین المللی

مدیرهلدینگ بین المللی الست گروپ

مدیرهلدینگ بین المللی الست گروپ