سرمایه گذاری، کارآفرینی و کاریابی بین المللی

سرمایه گزاری در بیشاز پنجاه پروژه و راه اندازی بیش از سه هلدینک در ایران، اروپا و امریکای شمالی

همکاران الست گروپ

همکاران الست گروپ